100 LAT PTP

Aleksander Araszkiewicz

|Prezes PTP 2007–2010

Zarząd, któremu miałem przyjemność przewodniczyć, został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 12 czerwca2007 r. w Szczecinie. Wówczas liczba członków PTP deklarowanych przez poszczególne oddziały wynosiła około 2600, spośród nich 1738 dopełniło obowiązek opłacenia składki za rok 2009.

Do najważniejszych spraw dotyczących ochrony zdrowia w Polsce, w których zarząd czynnie uczestniczył, należał Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W trakcie kadencji działała Komisja Reformy Opieki Psychiatrycznej pod przewodnictwem Jacka Wciórki, której zadaniem było pilnowanie bieżących spraw związanych z NPOZP. Jesienią 2007 r. odbyła się konferencja na ten temat pod patronatem Biura Inicjatyw Obywatelskich Prezydenta RP. Przedstawiciele Zarządu Głównego PTP oraz konsultanci krajowi brali udział w bezpośrednich dyskusjach w Sejmie w czasie prac nad NPOZP. 23.07.2008 r. została uchwalona nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która zapisuje ustanowienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – od 1.01.2009. Następnie w pracach nad rozporządzeniem aktywnie uczestniczyła komisja ds. NPOZP

Drugą istotną kwestią był zawód psychoterapeuty – problemy stosowania psychoterapii w systemie ochrony zdrowia powracały w pracy zarządu nieustannie przez całą kadencję, najpierw w związku z pracami nad ustawą o niektórych zawodach medycznych, rozporządzeniem o standardach jej stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także w związku z rozporządzeniem o umiejętnościach medycznych. Prace te miały niejednokrotnie bardzo kontrowersyjny i burzliwy przebieg, próbując zapanować nad wielością często rozbieżnych interesów różnych grup osób uprawiających różne odmiany psychoterapii. Swoistą rolę w tej sprawie odgrywa powstała z inicjatywy różnych grup Polska Rada Psychoterapii. Jej skład, cele i sposób działania budziły liczne kontrowersje. Temperatura sporów była tak duża, że Towarzystwo musiało latem ub.r. w terminie 7 dni odpowiadać na zarzuty UOKiK pod groźbą kary wielu tysięcy euro za rzekome prowadzenie praktyk monopolistycznych. Doniesienie do UOKiK złożył przewodniczący PRP. Ostatecznie, po uzyskaniu opinii prawnej, Zarząd Główny podjął decyzję o zawieszeniu uczestnictwa w pracach rady. Przedstawiciele PTP zostali wycofani z tego gremium. Pomimo późniejszych dyskusji nie udało się znaleźć płaszczyzny współpracy z radą.

W tle tych sporów były i są nadal kontrowersyjne zapisy Ustawy o zawodzie psychologa. W tych sprawach zarząd był najczęściej reprezentowany przez Jerzego Aleksandrowicza, Bogdana de Barbaro – przewodniczących obu zainteresowanych sekcji (Psychoterapii oraz Terapii Rodzin) oraz prezesa. W celu kompleksowej oceny problemu psychoterapii w ochronie zdrowia funkcjonował także zespół roboczy, który przygotowywał szczegółowe materiały przedstawiane następnie w Ministerstwie Zdrowia w czasie konferencji uzgodnieniowych. Przedmiotem troski i zabiegów przedstawicieli Towarzystwa był taki kształt proponowanych ustaleń, który zapewniałby chorym korzystającym z psychoterapii odpowiedni jej poziom (kwesta szkolenia) i bezpieczeństwo (zasady akredytacji szkoleń i certyfikacji).W tych też sprawach nasze Towarzystwo prowadziło rozmowy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, z Krajowym Biurem do Spraw Narkomanii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W czasie poprzedniej kadencji 8 marca 2005 roku ZG przyjął ograniczające stanowisko w sprawie badań leków psychotropowych z zastosowaniem placebo u osób z zaburzeniami psychicznymi. Wobec nowych okoliczności w tej sprawie związanych z wymaganiami organów rejestrujących dyskutowano zasadność wprowadzenia zmian w tych zaleceniach. Nowe stanowisko Zarząd przyjął w dniu 5.02.2008 r. Dyskutowano również sprawę rzetelności dokumentowania procedury dopuszczania do zabiegów neurochirurgicznych ze wskazań psychiatrycznych. Komisji powołanej przez PTP do opiniowania w tej sprawie przewodniczył kol. Tadeusz Parnowski.

Rozpoczęto również starania w sprawie upamiętnienia zagłady chorych psychicznie w czasie II wojny światowej. Zaplanowano akcje i działania zmierzające do budowy pomnika w Warszawie ku czci pomordowanych chorych psychicznie.

We współpracy ze środowiskiem dziennikarskim, w tym szczególnie z Dziennikarskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia, Zarząd Towarzystwa współorganizował działania edukacyjne i akcje medialne, których celem były między innymi:
– realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
– działania na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji osób chorych psychicznie,
– poprawa poziomu opieki psychiatrycznej,
– szerszy dostęp do nowoczesnej terapii osób chorych psychicznie.

            W trakcie kadencji zaangażowano doradcę prawnego ZG PTP mgr. Januarego Gralika, który nieprzerwanie pełni swoją rolę do dnia dzisiejszego.

            Problem uregulowania płacenia składek przewijał się przez całą kadencję, dlatego przygotowaliśmy uchwałę, która na zakończenie prac tego Zarządu została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Zjazdu w Poznaniu w dniu 23.06.2010 r.: Uczestnicy Walnego Zgromadzenia delegatów PTP zobowiązują Zarząd Główny do wprowadzenia centralnego elektronicznego sposobu zbierania składek na stronie PTP w celu umożliwienia bieżącej aktualizacji listy członków.

            Cieszę się, że po 11 latach obecnemu zarządowi udało się wprowadzić postanowienia tej uchwały w życie.